Gậy đánh golf Aston Martin Driver

12.600.000 đ

MRH: Moveable 9.0D-12.0D Shaft: Mistsubishi Rayon Kuro Kage Grip: Làm từ phức hợp Ashura.

Xóa

Các player có thể thay đổi Loft của Driver từ 9.0D đến 12.0D, đảm bảo để có được một cú phát bóng hoàn hảo. Shaft được làm từ Mistsubishi Rayon Kuro Kage Grip: làm từ phức hợp Ashura.