Ecco

Hơn ba thập kỷ trước, năm 1990 – những người sáng lập ECCO là Birte và Karl Toosbuy, đã đề ra bộ Quy tắc quản lý đầu tiên, nhằm thống nhất các nguyên tắc hành động chung trong vấn đề phát triển bền vững. Ngay cả khi ECCO đang ngày càng đổi mới và cập nhật thường xuyên hơn, nhưng vẫn giữ 3 điểm cốt lõi của thương hiệu: Trách nhiệm với xã hội – Trách nhiệm với môi trường – Trách nhiệm với sự phát triển bền vững.